Саобраћај може да се подели на више области: друмски, железнички, водни, ваздушни, ПТТ саобраћај, интегрални и индустријски транспорт. Ова подела је основа за одређивање образовних профила и занимања у Техничкој школи Шабац.

Саобраћај је привредна грана има велики утицај на даљи развој привреде и друштва у целини. У складу са тим, ученик који се определи за подручје рада саобраћај стиче знања, вештине и навике за рад у струци али и за наставак даљег школовања. Он се оспособљава за различите послове у областима: управљања, руковања и одржавања саобраћајних средстава, организације и експлоатације саобраћајних средстава, регулисања и безбедности саобраћаја.

 

 

Стручне квалификације техничара друмског саобраћаја су:

  • организовање робног друмског транспорта уз оптимизацију капацитета возних паркова
  • диспечерски послови
  • техничка експлоатација транспортних средстава
  • пројектовање постављања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације
  • планирање и реализоваање снимања саобраћајних токова
  • унутрашња контрола саобраћаја
  • вршење увиђаја саобраћајних незгода и обрада потребне документације
  • послови осигурања моторних возила
  • организовање техничких база за одржавање моторних возила
  • организација рада ауто-школа

Даље школовање може се наставити на свим техничким факултетима и вишим школама.

Возач моторних возила управља моторним возилима, камионима, камионима са приколицом. Отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Путем практичног тренинга, обучавања и трогодишњег школовања стиче дозволу Б категорије за моторна возила тежине до 3500 kg и до 8+1 седишта, Ц категорије за превоз терета преко 3,5 тоне.

За ову школску годину предвиђен је упис ученика за следеће образовне профиле:

IV степен:

Техничар друмског саобраћаја

III степен:

Возач моторних возила