Грађевински одсек Техничке школе Шабац школује ученике четворогодишњих и трогодишњих образовних профила. Већ дужи низ година  наша школа је центар образовања кадрова у грађевинарству. Подаци показују да је на заводима за запошљавање повећана потреба за грађевинским радницима свих струка. Због интензивне активности на подручју планирања, пројектовања и грађења (саобраћајнице, инфраструктурни објекти, стамбени објекти и сл.) велика је потреба за кадровима грађевинске струке. У планирању и праћењу  планова наставе овог смера води се рачуна о досадашњим искуствима у образовању грађевинских кадрова. Узете су у обзир потребе тржишта рада и процене о захтевима које ће бити постављене пред ученике, школу и њене запослене, те стручњаке грађевинске струке.

Основне области које се изучавају у оквиру овог образовног профила су:

  • математика
  • физика и нацртна геометрија
  • грађевински материјали
  • зградарство
  • завршни радови и инсталације
  • механика и статика конструкција
  • бетонске конструкције
  • механика тла и фундирање
  • организација грађења
  • технологија грађења

Ученици се школују да употребе своја знања да разрађују архитектонско-грађевинске пројекте за објекте високоградње (породични објекти, стамбене зграде, хале, спортски објекти, пословни објекти итд.), врше техничко-технолошку припрему грађења, организују оперативни рад на градилишту, воде грађевинску документацију, процењују вредност објеката високоградње, припремају техничку документацију.

Грађевински техничари разрађују архитектонско-грађевинске идејне, главне и извођачке пројекте, статичке, грађевинске детаље, израђује предмер и предрачун радова. На пословима припреме грађења планирају потребан материјал, механизацију и кадрове за све системе грађења, привремене објекте за смештај људи и материјала. У току извођења радова оперативно организују рад на градилишту, прате и омогућавају процес градње, ангажовање људи, материјала и механизације. Грађевински техничар води грађевинске књиге, дневнике, ситуације и карнет доласка радника на посао, израђује месечне обрачуне изведених радова, води документацију која се обезбеђује пре почетка радова. Код процењивања објеката високоградње утврђује врсту и количину уграђеног материјала, проверава квалитет и стање грађевинског материјала и води записник о томе, обрачунава грађевинску вредност објеката попозицијама. Припрема решења за локацију и урбанистичку сагласност за градњу, води поступак за издавање сагласности за градњу, прати бесправну градњу, подноси захтеве за заустављање такве градње и спроводи решења о рушењу бесправно изграђених објеката.

 

Руковаоци грађевинском механизацијом  управљају багерима, утоваривачима, грејдерима, дизалицама, крановима и осталом грађевинском механизацијом.....

У школи се озбазују следећи образовни профили:

 

III степен

Руковалац грађевинском механизацијом

Керамичар-терацер-пећар


IV степен
Грађевински техничар за високоградњу

 

Архитектонски техничар