Машинство је једна од основних, традиционалних струка у производним делатностима. Оно је у прошлости било основа за развој осталих области индустрије. Може се очекивати да машинство у будућности сачува своје место, уз неминовне промене и адаптације. Тако се машинство данас развија у правцу информатике, механотронике, медицине, наноинжењерства итд. Машинство се у Техничкој школи Шабац изучава у тесној спрези са рачунарским наукама и то тако што информатичке технологије представљају основни алат за рад ученика у пракси. Плановима и програмима предвиђено је неколико обавезних предмета са информатичким садржајем. Ученици се обучавају за рад са савременим рачунарски интегрисаним системима. У области планирања и управљања производњом изводи се теоријска и практична обука у раду са информационим системима.

 

 

Наставни програми су тако  конципирани да обезбеђују  стицање компентенција које су друштвено оправдане и корисне. Ученицима се омогућава да се оријентишу  на практичан рад у машинској струци, као и за наставак студија на вишим нивоима. Свршени ученици су оспособљени за рад у производним погонима, као и у службама припреме производње, односно у конструкцији, технологији и информационом систему за планирање и управљање производњом, одржавању и контроли квалитета. Такође су оспособљени за послове изградње, испитивања и одржавања машинских постројења. Ученици могу радити, поред основне, у другим струкама (технолошкој, металуршкој, електротехничкој, грађевинској, саобраћајној, пољопровредној и др.) Ученици стичу основна знања из машинске технике, која обухватају техничко цртање, познавање материјала, пројектовање машинских конструкција, отпорност материјала, електротехнику и електронику, као и квалитет производње. Ученици у школи стичу основна теоријска и практична знања из уже стручне области за рад на пројектовању различитим технологијама обраде. Проширивање знања са областима нових технологија и материјала и заштите на раду омогућава боље уклапање будућих машинских инжењера у индустрију, која пред њих поставља нове, све оштрије захтеве.

Савладавањем превиђеног плана и програма ученик стиче следеће опште способности:

  • да користи техничку логику у решавању проблема са којим се сусреће у пракси
  • употребу различитих метода и поступака, којим је теоријски и практично овладао у току школовања за рад у пракси,
  • оспособљеност, како за индивидуални, тако и за тимски рад.

На завршетку студија ученик је оспособљен:

  • за практичан рад у машинској струци у предузећима из различитих области, пре свега на пословима производње - на припреми, планирању и управљању производњом, одржавању, техничкој контроли и сличним пословима, као и на пословима у области термотехнике – пројектовање различитих врста термотехничких постројења, руковођење монтажом, испитивањем инсталација и одржавањем у експлоатацији
  • за комуникацију и тимски рад, као и за професионални и етички однос према сарадницима у послу
  • за наставак стручног и научног усавршавања на специјалистичким и вишим нивоима студија

Школујући се у овом подручју рада ученик ће схватити начин рада машина и уређаја, односе у равни и простору, научиће сервисирање и поправке. По завршетку школовања ученик може припремати техничку документацију, одржавати машине и уређаје или радити на развијању производних поступака, конструисати или пројектовати.

У Техничкој школи Шабац за ову школску годину предвиђени су следећи образовни профили:


IV степен
Машински техничар за компјутерско конструисање


III  степен
Оператер машинске обраде – оглед