На овој страници можете погледати или преузети јавно доступна акта Техничке школе Шабац

 

1. 

Статут Техничке школе Шабац

  
2. Правилник о раду
  
3. Закон о раду
  
4. Закон о средњем образовању и васпитању
  
5. Годишњи план рада школе (2017-2018. год)
  
7. Извештај о раду школе (2016-2017.год)
  
8. Развојни план
  
9.  Извештај о самовредновању за школску 2016-2017. год
  
10.  Правилник о кућном реду 
  
11. Правилник о кодексу понашања
  
12. Школски програм
  
13. Анекс школског програма
  
14. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној установи 
  
15. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној установи
  
16.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

  

17. Процедуре у Техничкој школи Шабац у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
    
18. Правилник о оцењивању
   
19. Правилник о набавкама (пречишћен текст)
   
20. Одлука о измени и допунама правилника о набавкама

 

 

 

 

П Р И Р У Ч Н И к за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама