На овој страници можете погледати или преузети јавно доступна акта Техничке школе Шабац

 

1. 

Статут Техничке школе Шабац
  
2. Правилник о раду
  
3. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Техничке школе Шабац за време боравка у школској установи и свих активности које организује школа
  
4. Правилник у поступку унутрашњег узнемиривања 
  
5. Правилник о организацији и систематизацији послова у Техничкој школи Шабац
  
6. Извештај о раду школе
  
7. Годишњи план рада школе
  
8. Школски програм 2023-2027
  
9. Извештај о раду директора
  
10 Развојни план
11. Правила понашања у Техничкој школи Шабац
12. Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 

 

 

 

 

П Р И Р У Ч Н И к за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама