РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

 


 

 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Јако значајан учесник у процесу изградње грађевинских објеката свих врста је свакако руковалац грађевинском механизацијом. Ученици овог профила школују се за послове извођења земљаних радова при изградњи објеката високоградње али посебно и за послове израде свих врста саобраћајница и пратећих објеката (путеви, железничке пруге, аеродромске писте, тунели, мостови...).

Послови ове врсте подразумевају рад на градилишту често у тешким условима. Такође, посебна улога мешине и човека који њом управља у градитељству се огледа у подизању и преносу терета на одговарајуће висине и даљине. Првенствено  то подразумева рад са свим врстама кранова (торањски, портални, мостни, дерик) и аутодизалица. Ученици се обучавају да раде као машинисти за руковање и одржавање различитих типова ових наменских уређаја  (багер, дозер, утоваривач, грејдер, скрепер, ваљак, финишер).

 

 

Послови овог типа су јако тражени, како код нас тако и у иностранству.

Након завршене школе овог смера, ученици могу наставити школовање на одговарајућим Вишим стручним техничким и грађевинским школама.