Дуално образовање

 

Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине и способности и ставови (компетенције) у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

Послодавац је правно или физичко лице које испуњава прописане услове за учење кроз рад ученика у дуалном образовању и чија делатност омогућава остваривање садржаја прописаних одговарајућим планом и програмом наставе и учења.

“Учење кроз рад” је организован процес током кога ученици, под руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу код послодавца, стичу компетенције неопходне за ефикасан и продуктиван рад у одрађеном занимању или групи занимања.

Техничар мехатронике - Уговор о дуалном образовању

Електричар - Уговор о дуалном образовању