МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ


 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Овај образовни профил последњих година има све већу популарност из више разлога:

 • услед драстичних климатских промена
 • образовање је трогодишње
 • могућности вођења сопственог предузећа
 • могућности даљег стручног усавршавања
 • стичу се потребна теоријска и практична знања релативно великог обима послова

 

Послови механичара грејне и расхладне технике подразумевају:

 • постављање, монтажу, опслуживање, дистрибуцију и одржавање постројења за производњу топле и вреле воде, али и топле санитарне воде
 • уградњу, опслуживање и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање постројења за локално и централно ваздушно грејање и вентилацију, као и постројења локалне и централне климатизације
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање расхладних постројења и расхладних комора и њихових инсталација
 • упознавање са са  методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • избор оптималног режима рада, контролисања, прађења и  утврђивања исправности рада постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • примену технолошких поступака и метода растављања и састављања уређаја, машинских подсклопова и склопова постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја
 • правилну употребу средстава заштите на раду

Наставни планови за овај образовни профил предвиђају следеће активности:

 • практична настава се обавља једном недељно у првој и другој години, а у трећој два пута недељно
 • у првој години практична настава се обавља у школској машинској радионици, где ученици стичу основна знања из области машинства
 • у другој и трећој години ученици стичу практична знања у енерганама, олашћеним сервисима за уградњу и одржавање клима уређаја и сл.

Могућности запослења након школовања су у:

 •  самосталним предузећима
 • у сервисима за увођење и одржавање грејања и климатизације
 • у фабрикама које поседују енергане, расхладне системе и сл.

Могућности даљег усавршавања су:

 • преквалификација
 • доквалификација
 • студирање на вишим школама