• Štampa

На овој страници можете погледати или преузети јавно доступна акта Техничке школе Шабац

 

1. 

Статут Техничке школе Шабац
  
2. Правилник о раду
  
3. Закон о раду
  
4. Закон о средњем образовању и васпитању
    
5. Годишњи план рада школе (2020-2021. год)
  
7. Извештај о раду школе (2019-2020.год)
  
8. Развојни план
  
9.  Извештај о самовредновању за школску 2017-2018. год
  
10.  Правилник о кућном реду 
  
11. Правилник о кодексу понашања
  
12. Школски програм
  
13. Анекс школског програма
  
14. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној установи 
  
15. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитној установи
  
16.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

  

17. Процедуре у Техничкој школи Шабац у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
    
18. Правилник о оцењивању
   
19. Правилник о набавкама (пречишћен текст)
   
20. Одлука о измени и допунама правилника о набавкама
   
21. Правилник о благајничком пословању
   
22. Правилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора
   
23. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 
   
24. Правилник о евидентирању присуства на послу запослених 
   
25. Правилник о заштити и безбедности на раду
   
26. Правилник о роковима, организацији и начину полагања свих врста испита
   
27. Правилник о организацији и систематизацији послова
   
28. Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза
   
29. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
   
30. Правилник о похвалама и наградама за ученике
   
31. Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика
   
32. Правилник о раду школске библиотеке
   
33. Правилник о коришћењу средстава намењених трошковима репрезентације
   
34. Правилник о стандардима квалитета рада установе
   
35. Правилник о условима и правима коришћења мобилног телефона за службене потребе
   
36. Правилник о употреби сопственог аутомобила у службене сврхе
   
37. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
   
38. План евакуације
   
39. Правила заштите од пораза
   
40. Пословник о раду Наставничког већа
   
41. Пословник о раду Савета родитеља 
   
42. Пословник о раду ученичког парламента
   
43. Пословник о раду Школског одбора
     
44. Извештај о раду директора

 

 

 

 

П Р И Р У Ч Н И к за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама